Business Empowerment - Nederlands & Engels

“Business Empowerment” met Marjolein van der Meulen (econoom) ga je aan de slag met jouw persoonlijk groei, de groei van je ondernemersteam en de groei van je bedrijf. In de sessie(s) stemmen we af wat jij wilt bereiken en bepalen we gezamenlijk een aanpak. We gebruiken we daarbij theorie en oefeningen uit het boek “Het leven is een workshop, op weg naar nieuw bewustzijn”. Dit brengt structuur aan in het proces. In een interactieve online sessies sparren we over jouw situatie, je uitdagingen en hoe je die kunt aanpakken.

 

Resultaten

 • Je blokkade in manifestatie is Verbonden-Versmelten-Loslaten;
 • Je neemt eigen verantwoordelijkheid;
 • Een helder intentie en plan met jouw strategie en doel(en);
 • Meer begrip en betere samenwerking met jezelf en medewerkers, partners;
 • Meer inzicht in je eigen wensen en de punten waarin jij mag/moet groeien;
 • Je begrijpt na onze eerste ontmoeting waarom je deze onderneming ben gestart, dit geeft je een enorm boost in vertrouwen en focus;
 • Het leven is een workshop, jij neemt leiding over de dagelijkse gebeurtenissen;
 • Marjolein heeft een resultaat 80%-90% minder (langdurig) ziekte verzuim. Vraag naar de mogelijkheden voor dit traject “Duurzaamheid in jouw onderneming”;
 • Nieuwe inspiratie en stof tot nadenken.

 

Praktisch

 • Van tevoren krijg je vragen, zodat we goed voorbereid van start gaan;
 • De “Business Empowerment” online meeting duurt 1 uur per sessie;
 • Onze eerste ontmoeting is 2 uur, hier ontvang je jouw levensanalyse inclusief je onderneming-analyse, dit is enorm krachtig;
 • Mogelijk plannen we ook een sessie met de vennoten van je bedrijf. Bij een mogelijk conflict-situatie passen we het communicatie model toe, deze kan elke werknemer snel toepassen;
 • Persoonlijke ontmoeting op je bedrijf? Vraag naar de mogelijkheden!

 

Alles start met jou

 • Hoe meer persoonlijke groei, hoe meer je bedrijf groeit;
 • Jij bent de inspirator en motor van jouw bedrijf en ook voor je medewerkers, partners;
 • We gaan blokkades opheffen die jouw blokkeren te manifesteren;
 • Wat zit jou in de weg? Dit gaan we samen oplossen.

Reviews

“Alles stond klaar en was verbouwd, maar ik kreeg geen klanten. Marjolein heeft de gave om snel tot de kern te komen en mijn manifestatie-blokkade te laten inzien en op te heffen. Binnen een half jaar heb ik een succesvol bedrijf met hulp van Marjolein opgezet. Ik ben niet meer depressief, voel ik me zelfverzekerd en heb een nieuwe vriendin (deze wens is ook uitgekomen).” Victor – Soulna

“Marjolein bracht mij terug naar mijn visie. Alle apparatuur gekocht, social media opgezet, maar geen klanten. Doordat mijn bedrijf niet liep, sloeg de paniek toe. Onder begeleiding van Marjolein ging ik weer in mijzelf geloven, binnen half jaar heb ik een succesvol bedrijf opgezet. Haar levensvreugde en wijsheid neem ik elke dag mee. Ze gaat direct naar de kern, dus je moet wel moed hebben om naar jezelf te kijken.” Alberto – Glassy Flow

 

Review Teambuilding

“Binnen onze organisatie was er veel ontevredenheid van de werknemers, het team was in mineur, er waren regelmatig zieken en de productiviteit van 30% gedaald afgelopen jaar. We zijn als team inclusief de Raad van Bestuur met Marjolein aan de slag gegaan. In eerste instantie had ik argwaan, en vond ik de visie van Marjolein onzin. Totdat ze met ons ging werken, ik was gelijk om. De snelheid in één dag en elkaar opnieuw leren kennen heeft ons gered. We hebben als team een begeleidingstraject van Marjolein. Het ziekteverzuim op dit moment is nihil, we hebben een andere vorm van communicatie met elkaar, productiviteit is zelfs hoger dan ervoor!”.  Voorzitter Stichting Frans (fictieve naam, wens van de organisatie).

Familiebedrijf overname

Oude generatie en nieuwe generatie levert veelal wrijving op. Vader kan het bedrijf niet loslaten, hij beschouwt zijn bedrijf nog als zijn territorium, tot ergernis van zijn zoons die het bedrijf hebben overgenomen. Zoons voelen zich door de houding van hun vader geblokkeerd en werk-plezier is gedaald tot onder de 10%.  Marjolein begeleidt met succes deze familiebedrijven, in een korte tijd gaat werkplezier naar boven 80%. Wat is haar geheim? Vraag naar de mogelijkheden.

Achtergrond Marjolein van der Meulen (56)

Marjolein heeft PABO afgerond en zij komt uit het onderwijs, haar tweede studie Bank & Financiën (financiële economie). Tijdens haar studie is ze aangenomen bij de bank als Zakelijk Accountmanager, cum laude afgestudeerd. Op dit moment heeft Marjolein vier bedrijven. Afgelopen 40 jaar heeft zij vele bedrijven begeleid. Ondernemerschap is haar passie.

 

Vraag offerte aan

Klik hier voor het aanvragen van een offerte en mogelijkheden. Naast individuele begeleiding, is ook team-begeleiding zeer waardevol en effectief. Vraag ook de mogelijkheden van Ibiza seminars voor jezelf en jouw team.

 

 

Business Empowerment  – English

 

“Business Empowerment ” with Marjolein van der Meulen (economist) you will work on your personal growth, the growth of your entrepreneurial team and the growth of your company. In the session(s) we agree on what you want to achieve and determine an approach together. We use theory and exercises from the book “Life is a workshop, on the way to new consciousness”. This adds structure to the process. In interactive online / personal sessions we discuss your situation, your challenges and how you can tackle them. The book is in Dutch and you receive the capters in English.

 

Results

 • Manifestation blockage you’ll Connect-Melt-Release;
 • A clear intention and plan with your strategy and goal(s);
 • More understanding and better cooperation with yourself and employees, partners, co-workers;
 • More insight into your own wishes and the areas in which you can/must grow;
 • After our first meeting you will understand why you started this business, this will give you a huge boost in confidence and focus;
 • Life is a workshop, you take charge of daily events;
 • Marjolein has a result of 80%-90% less (long-term) absenteeism due to illness. Ask about the options for this process “Sustainability in your company”;
 • You learn and understand to take your own responsibility;
 • Long life inspiration.

 

Practical

 • You will be asked questions in advance, so that we start well prepared;
 • The “Business Empowerment” online / personal meeting lasts 1 hour per session;
 • Our first meeting is 2 hours, here you will receive your life analysis including your business analysis, this is extremely powerful;
 • We may also plan a session with your company’s partners. In a possible conflict situation, we apply the communication model, which every employee can quickly apply;
 • Personal meeting at your company? Ask for the possibilities!

 

Everything starts with you

 • The more personal growth, the more your business grows;
 • You are the inspiration and driving force of your company and also for your employees and partners;
 • We are going to remove blockages that block you from manifesting;
 • What’s in your way? We will solve this together.
 • What is your question?
 • Where do you want to grow?

 

Reviews

“Everything was ready and renovated, but I got no customers. Marjolein has the gift of quickly getting to the core and making me understand and remove my manifestation blockage. Within six months I had a successful company with the help of Marjolein set up. I am no longer depressed, I feel confident and have a new girlfriend (this wish also came true).” Entrepreneur Michael – Icebath & Sauna company

 

“Marjolein brought me back to my vision. I bought all the equipment, set up social media, but no customers. Because my business was not running, panic set in. Under Marjolein’s guidance, I started to believe in myself again, within six months I had a successful company. I take her zest for life and wisdom with me every day. She goes straight to the core, so you have to have the courage to look at yourself.” Entrepreneur Frank with Adventure Teambuilding

 

Review Team Building

“Within our organization there was a lot of employee dissatisfaction, the team was in a weak state, there were regular sick people and productivity dropped by 30% last year. We started working with Marjolein as a team, including the Board of Directors. Initially at first I was suspicious and thought Marjolein’s vision was nonsense. Until she started working with us, I was immediately convinced. The speed in one day and getting to know each other again saved us. As a team, we have a guidance program from Marjolein absenteeism due to illness is nil at the moment, we have a different form of communication with each other, productivity is even higher than before!”. Chairman of the Frans Foundation (fictitious name, wish of the organization).

 

Family business takeover

Old generation and new generation often cause friction. Father cannot let go of the company, he still regards his company as his territory, much to the annoyance of his sons who have taken over the company. Sons feel blocked by their father’s attitude and job satisfaction has fallen to below 10%. Marjolein successfully guided these family businesses, with job satisfaction increasing to over 80% in a short time. What is her secret? Ask for the possibilities.

 

Background Marjolein van der Meulen (56)

Marjolein studied PABO (teacher primary school) and her second study was Banking & Finance (financial economics). During her second study, she was hired at the bank as a Business Account Manager and graduated with distinction. Marjolein currently has four companies. She has guided many companies over the past 40 years. Entrepreneurship is her passion.

 

Offer

Click here to request a quote and options. In addition to individual guidance, team guidance is also very valuable and effective. Also ask about the possibilities of Ibiza seminars for yourself and your team.

Agenda

Not Found Related Product!