Algemene Voorwaarden

Onder klant wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een ieder die een dienst afneemt van HeartConnection Nederland®.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten –met inbegrip van de totstandkoming daarvan – waarbij HeartConnection Nederland® optreedt als opdrachtnemer dan wel als consulent. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van HeartConnection Nederland® worden overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 • Op alle overeenkomsten – met inbegrip van de totstandkoming daarvan – waarin HeartConnection Nederland® optreedt als opdrachtnemer dan wel als consulent is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

 1. 2.1Een overeenkomst tussen de klant en HeartConnection Nederland® komt niet eerder tot stand dan wanneer de klant heeft kennisgenomen van de disclaimer en dealgemene voorwaarden.

Artikel 3: Wijzigingen in de opdracht/dienst

 1. 3.1Indien op verzoek van de klant wijzigingen in de opdracht/dienst worden aangebracht worden de daaruit voortvloeiende kosten als aanvulling op de oorspronkelijke overeengekomen vergoeding aan de klant in rekening gebracht. HeartConnection Nederland® is in het voorkomende geval niet gebonden aan de oorspronkelijk overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht moest worden uitgevoerd.
 2. 3.2Bij afmelding door de klant tot 14 dagen voor aanvang van de training of workshop volgt restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag met inhouding van €25 administratiekosten.
 3. 3.3Bij afmelding voor de trainingen en/of workshops binnen 14 werkdagen voor aanvang vindt geen restitutie van het factuurbedrag plaats.
 4. 3.4Bij afmelding door de klant van een lezing is geen restitutie van het factuurbedrag mogelijk, het deelnamebewijs is wel overdraagbaar.
 5. 3.5Gemiste dagen kunnen in overleg worden ingehaald op een ander moment. HeartConnection Nederland® geeft geen restitutie voor gemiste dagen.

Artikel 4: Auteursrecht

 1. 4.1Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die HeartConnection Nederland® bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, voltooide schriftelijke presentaties en hand-outskomen toe aan HeartConnection Nederland®, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
 2. 4.2Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HeartConnection Nederland® is het opdrachtgever/klant niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 5: Geheimhouding

 1. 5.1De klant en HeartConnection Nederland® zijn verplicht alle over en weer verschafte kennis en informatie geheim te houden.
 2. 5.2Opdrachtnemer is bevoegd om ervaringsverhalen van klanten anoniem (met wijziging naam) op de website en op social media van HeartConnection Nederland® te plaatsen. Indien de klant dit niet wenst moet hij/zij dit van tevoren schriftelijk bekend maken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. 6.1HeartConnection Nederland® is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook – al dan niet veroorzaakt door derden – die de klant lijdt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HeartConnection Nederland®.
 2. 6.2De klant vrijwaart HeartConnection Nederland® tegen elke aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook.

Artikel 7: Betaling

 1. 7.1De klant betaalt de training, workshop en/of lezing direct via iDEAL en hiermee is de inschrijving definitief. De factuur, op naam van de klant en met vermelding van de betaalde training, workshop en/of lezing, vormt tevens het deelnamebewijs.

Artikel 8: Rechts- en forumkeuze

 1. 9.1Storingen bij HeartConnection Nederland® ten gevolge van overmacht (als hoedanig onder ander zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of ander middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan HeartConnection Nederland® van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schades en interest kan doen gelden.
 2. 9.2In het geval HeartConnection Nederland ® wegens overmacht een workshop, training of lezing annuleert, ontvangt de deelnemer het factuurbedrag terug.

Artikel 10: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. 10.1HeartConnection Nederland® behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
 2. 10.2Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website van HeartConnection Nederland® of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. 10.3Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 11: Diensten op locatie

Indien HeartConnection Nederland® dienst op locatie inclusief overnachting aan de klant verstrekt en HeartConnection Nederland® voor rekening en risico van de klant een verblijf nabij of op locatie van de training boekt (hierna: ‘Dienst op Locatie overeenkomst’) geldt het volgende.

 1. 11.1HeartConnection Nederland® stelt aan het sluiten van Dienst op Locatie overeenkomst voor de klant de voorwaarde dat de klant een geldige reisverzekering, zorgverzekering en WA-verzekering afsluit en kan tevens het bewijs van zo’n verzekering opvragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.Uiterlijk bij de totstandkoming van de Dienst op Locatie overeenkomst zal HeartConnection Nederland® algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie aan de klant verstrekken betreffende: paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. HeartConnection Nederland® probeert hierbij zo volledig mogelijk te zijn, echter kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de door haar verstrekte informatie onjuist of onvolledig is.De klant is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige (aanvullende) informatie in te winnen en dient tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 2. 11.2Heartconnection Nederland® draagt ten aanzien van de Dienst op Locatie overeenkomst geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie zoals verstrekt in de vorm van foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
 3. 11.3De klant betaalt de kosten van het verblijf (hierna: ‘Verblijfskosten). Na ontvangst van de Verblijfskosten door HeartConnection Nederland® is de dienst inclusief verblijf definitief. De klant kan de ‘Dienst op Locatie overeenkomst’ niet meer annuleren. De Verblijfskosten worden niet gerestitueerd.
 4. 11.4Bij alle calamiteiten, zoals stroomuitval, brand, noodweer, natuurrampen, auto- of vliegtuigongeluk of andere rampen, draagt HeartConnection Nederland® geen verantwoordelijkheid voor de geleden schade. De Verblijfskosten worden niet gerestitueerd.
 5. 11.5De klant reist volledig op eigen risico. HeartConnection Nederland® draagt geen verantwoordelijkheid voor geleden schade, diefstaf, ongelukken, ziekte en overige ongelukkige omstandigheden.
 6. 11.6De klant verstrekt ten behoeve van de Dienst op Locatie overeenkomst schriftelijk de volgende informatie aan HeartConnection Nederland® :volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, paspoortnummer, email en kopie paspoort. De klant is verantwoordelijk voor een geldig paspoort. Indien de door de klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is waardoor schade ontstaat, wordt deze niet vergoed en worden de Verblijfskosten niet gerestitueerd. Dit geldt ook in geval van een ongeldig paspoort/identiteitsbewijs/visum.

Artikel 12: Disclaimer

 1. 12.1Trainingen en workshops door HeartConnection Nederland® zijn geen vervanging voor een medisch advies en/of een medische behandeling. Het is belangrijk dat de klant medische behandelingen voortzet en dat de klant medicatie geadviseerd door zijn arts of therapeut blijft gebruiken.