Terms and Conditions

Onder klant wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een ieder die een dienst afneemt van HeartConnection Nederland®.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten –met inbegrip van de totstandkoming daarvan – waarbij HeartConnection Nederland® optreedt als opdrachtnemer dan wel als consulent. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van HeartConnection Nederland® worden overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

1.2 Op alle overeenkomsten – met inbegrip van de totstandkoming daarvan – waarin HeartConnection Nederland® optreedt als opdrachtnemer dan wel als consulent is het Nederlandse recht van toepassing.

1.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

 1. 2.1Een overeenkomst tussen de klant en HeartConnection Nederland® komt niet eerder tot stand dan wanneer de klant heeft kennisgenomen van de disclaimer en de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Wijzigingen in de opdracht/dienst

3.1 Indien op verzoek van de klant wijzigingen in de opdracht/dienst worden aangebracht worden de daaruit voortvloeiende kosten als aanvulling op de oorspronkelijke overeengekomen vergoeding aan de klant in rekening gebracht. HeartConnection Nederland® is in het voorkomende geval niet gebonden aan de oorspronkelijk overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht moest worden uitgevoerd.

3.2 Bij afmelding door de klant tot 30 dagen voor aanvang van een Eendaagse volgt restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag met inhouding van €50,- administratiekosten. Afmelding tot 14 dagen geldt restitutie 50% van het reeds betaalde factuurbedrag met inhouding van € 50,- administratiekosten. Voor HeartConnection Opleiding geldt: zie lid 3.5.a-c. Diensten op locatie zie lid 11.

3.3 Bij afmelding door de klant van een lezing is geen restitutie van het factuurbedrag mogelijk, het deelnamebewijs is wel overdraagbaar.

3.4 De klant heeft na de datum van inschrijving en betaling een bedenktijd van 14 dagen. De klant moet dit schriftelijk per e-mail indienen. De annulering is definitief nadat het bevestigd is door HeartConnection Nederland®. Voor HeartConnection Opleiding geldt: zie lid 3.5.

3.5 Bij afmelding door de klant van de HeartConnection Opleiding tot twee maanden voor aanvang is de klant 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
b. Bij afmelding van de HeartConnection Opleiding tussen twee maanden en één maand voor aanvang is de klant 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
c. Bij afmelding van de HeartConnection Opleiding minder dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de klant de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

d. Indien de klant na aanvang Opleiding HeartConnection stopt met de Opleiding HeartConnection geeft de organisatie HeartConnection Nederland® geen restitutie van de overeengekomen prijs. De annulering is definitief nadat het bevestigd is door HeartConnection Nederland®. Bij betaling in termijnen zal gehele openstaande bedrag direct in één keer moeten worden betaald.

3.6 Gemiste dagen kunnen in overleg worden ingehaald op een ander moment. HeartConnection Nederland® geeft geen restitutie voor gemiste dagen.

3.7 HeartConnection Nederland® / Marjolein van der Meulen / bevoegd HeartConnection Trainer heeft te allen tijde het recht om bij onwenselijk gedrag, kwaad spreken, grote mond, weigeren van de opdrachten, enzovoort de klant direct te royeren zonder restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag. De maandelijkse termijnen die nog betaald moeten worden zullen automatisch geïncasseerd worden conform overeenkomst.

3.8 HeartConnection Nederland® heeft te allen tijde het recht om de locatie en/of datum van de Opleiding, Eendaagse, Zomerweek, Buitenlandse reis en/of andere HeartConnection activiteit te veranderen. De klant is zelf verantwoordelijk om via de website de veranderingen in de gaten te houden. HeartConnection Nederland® is niet verantwoordelijk voor de extra kosten van de klant die hiermee verband houden. Bij het verplaatsen van datum en/of locatie kan deelnemer meedoen op de nieuwe geplande datum en/of locatie of  inhalen op een ander moment binnen één jaar (datum factuur). Inhalen op een ander moment dan de voorgestelde datum/locatie vraagt deelnemer per e-mail toestemming voor deelname op nieuwe datum/locatie. Het factuurbedrag wordt bij verplaatsen datum en/of locatie niet gerestitueerd.

3.9 Annulering Zomerweek en Buitenlandse reis zie artikel 11.

Artikel 4: Auteursrecht

 1. 4.1Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die HeartConnection Nederland® bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, voltooide schriftelijke presentaties en hand-outs komen toe aan HeartConnection Nederland®, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
 2. 4.2Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HeartConnection Nederland® is het opdrachtgever/klant niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. 4.3Nederlands Auteurswet BWBR0001886 (art.31 jo. 33 Aw.): Opzettelijke inbreuk op andermans auteursrecht geldt in Nederland als een misdrijf.

Artikel 5: Geheimhouding

 1. 5.1De klant en HeartConnection Nederland® zijn verplicht alle over en weer verschafte kennis en informatie geheim te houden.
 2. 5.2Opdrachtnemer is bevoegd om ervaringsverhalen van klanten anoniem (met wijziging naam) op de website en op social media van HeartConnection Nederland® te plaatsen. Indien de klant dit niet wenst moet hij/zij dit van tevoren schriftelijk bekend maken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. 6.1HeartConnection Nederland® is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook – al dan niet veroorzaakt door derden – die de klant lijdt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HeartConnection Nederland®.
 2. 6.2De klant vrijwaart HeartConnection Nederland® tegen elke aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook.

Artikel 7: Betaling

7.1 De klant betaalt de opleiding, vierdaagse, zomerweek, buitenlandse reis en/of lezing direct via iDEAL en hiermee is de inschrijving definitief. De factuur, op naam van de klant en met vermelding van de betaalde opleiding, vierdaagse, zomerweek, buitenlandse reis en/of lezing , vormt tevens het deelnamebewijs

7.2 Indien de klant niet binnen de gestelde termijn heeft betaald deelt HeartConnection Nederland® hem/haar dit schriftelijk mee en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast.

7.3 De klant is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien ook binnen de in artikel 7.2 bedoelde nieuwe termijn niet is betaald.

7.4 De klant is onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

7.5 Indien de klant niet binnen gestelde termijn betaald, komen alle extra kosten die HeartConnection Nederland® moet maken om het aan HeartConnection Nederland® toekomende bedrag te innen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag, met teen minimum van € 115,-.

7.6 Indien de werkgever/uitkerende instantie van een persoon die een opleiding volgt de overeenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft de werkgever/uitkerende instantie, naast de klant hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan HeartConnection Nederland® onder de opdracht. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever/uitkerende instantie blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de klant en de werkgever of de beëindiging van de uitkering bij de uitkerende instantie.

Artikel 8: Rechts- en forumkeuze

8.1 Op alle overeenkomsten tussen HeartConnection Nederland® en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomst(en) tussen HeartConnection Nederland® en de klant voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar HeartConnection Nederland® gevestigd is.

8.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen HeartConnection Nederland® en de klant kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Artikel 9:  Overmacht

 1. 9.1Storingen bij HeartConnection Nederland® ten gevolge van overmacht (als hoedanig onder ander zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of ander middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, maatregelen van overheidswege, pandemieën,  en andere onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan HeartConnection Nederland® van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schades en interest kan doen gelden.
 2. 9.2In het geval HeartConnection Nederland ® wegens overmacht een Eendaagse, Zomerweek, Buitenlandse reis of lezing annuleert, ontvangt de deelnemer het factuurbedrag terug.

Artikel 10: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. 10.1HeartConnection Nederland® behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
 2. 10.2Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website van HeartConnection Nederland® of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. 10.3Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 11: Diensten op locatie

Indien HeartConnection Nederland® dienst op locatie inclusief overnachting aan de klant verstrekt en HeartConnection Nederland® voor rekening en risico van de klant een verblijf nabij of op locatie van de training boekt (hierna: ‘Dienst op Locatie overeenkomst’) geldt het volgende.

 1. 11.1HeartConnection Nederland® stelt aan het sluiten van Dienst op Locatie overeenkomst voor de klant de voorwaarde dat de klant een geldige reisverzekering, zorgverzekering en WA-verzekering afsluit en kan tevens het bewijs van zo’n verzekering opvragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering. Uiterlijk bij de totstandkoming van de Dienst op Locatie overeenkomst zal HeartConnection Nederland® algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie aan de klant verstrekken betreffende: paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. HeartConnection Nederland® probeert hierbij zo volledig mogelijk te zijn, echter kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de door haar verstrekte informatie onjuist of onvolledig is.De klant is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige (aanvullende) informatie in te winnen en dient tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 2. 11.2Heartconnection Nederland® draagt ten aanzien van de Dienst op Locatie overeenkomst geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie zoals verstrekt in de vorm van foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
 3. 11.3De klant betaalt de kosten van het verblijf (hierna: ‘Verblijfskosten). Na ontvangst van de Verblijfskosten door HeartConnection Nederland® is de dienst inclusief verblijf definitief. De klant kan de ‘Dienst op Locatie overeenkomst’ niet meer annuleren. De Verblijfskosten worden niet gerestitueerd.
 4. 11.4Bij alle calamiteiten, zoals stroomuitval, brand, noodweer, natuurrampen, auto- of vliegtuigongeluk of andere rampen, draagt HeartConnection Nederland® geen verantwoordelijkheid voor de geleden schade. De Verblijfskosten worden niet gerestitueerd.
 5. 11.5De klant reist volledig op eigen risico. HeartConnection Nederland® draagt geen verantwoordelijkheid voor geleden schade, diefstaf, ongelukken, ziekte en overige ongelukkige omstandigheden.
 6. 11.6De klant verstrekt ten behoeve van de Dienst op Locatie overeenkomst schriftelijk de volgende informatie aan HeartConnection Nederland® :volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, paspoortnummer, email en kopie paspoort. De klant is verantwoordelijk voor een geldig paspoort. Indien de door de klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is waardoor schade ontstaat, wordt deze niet vergoed en worden de Verblijfskosten niet gerestitueerd. Dit geldt ook in geval van een ongeldig paspoort/identiteitsbewijs/visum.

Artikel 12: Klachtenregeling HeartConnection Nederland®

 1. 12.1 HeartConnection Nederland® probeert klachten te voorkomen, mochten er ondanks dat toch klachten ontstaan, dan probeert HeartConnection Nederland® deze klachten op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en onderzocht. Het doel van klachtonderzoek is het herstel van vertrouwen tussen HeartConnection Nederland® en haar cliënt(en) en het benoemen van leermomenten voor de organisatie.                                                   

12.2 Het indienen van een klacht

Dien je klacht binnen zeven dagen na beëindiging van de opleiding per e-mail in.

De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de opleiding die je volgt of hebt gevolgd, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat je ontevreden bent en het doel van je klacht.
Per e-mail: info@heartconnectionnederland.nl

12.3 Hoe wordt mijn klacht opgelost?

HeartConnection Nederland® registreert de klacht en zorgt ervoor dat je klacht bij de verantwoordelijke terecht komt.

Je ontvangt binnen vier werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging met betrekking tot de klacht.

HeartConnection Nederland® informeert binnen vier dagen degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht.

12.4 Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

12.5 In eerste instantie zal getracht worden je klacht door bemiddeling op te lossen.

Indien de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost dan zal een onderzoek naar de klacht plaatsvinden met gebruikmaking van hoor- en wederhoor. Hierna wordt een beslissing genomen over de klacht.

Indien de klager het niet eens is met de genomen beslissing van HeartConnection Nederland® zal de klacht worden beoordeeld door een externe onafhankelijke partij, die op zijn/haar beurt het management van HeartConnection Nederland® adviseert over de afhandeling van de klacht.

Klachten worden binnen 1 maand afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 1 week in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

12.6 Het advies kan zijn:
Gegrond:  je klacht is terecht
Ongegrond:  je klacht is onterecht
Geen oordeel: het is niet mogelijk om een beslissing te nemen
Niet ontvankelijk: je klacht voldoet niet aan de eisen omdat deze bijvoorbeeld te laat is ingediend of dat het gaat over een onderwerp waarvoor andere procedures bestaan.

Per klachtpunt wordt het advies toegelicht:
– Het advies van de externe onafhankelijke partij is bindend voor HeartConnection Nederland®
– Van dit advies word je in principe binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk geïnformeerd.
– Documenten worden 2 jaar bewaard.

12.7 Niet in behandeling nemen van een klacht

HeartConnection Nederland® hoeft je klacht niet te behandelen als deze gaat over een gebeurtenis die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

HeartConnection Nederland® hoeft je klacht niet in behandeling te nemen als deze handelt over een gebeurtenis die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie is voorgelegd.

Als je klacht niet in behandeling wordt genomen dan ontvang je hierover uiterlijk binnen vier weken schriftelijk bericht.

12.8 Nederlands recht

Het Nederlands recht is op deze regeling van toepassing.

12.9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op vanaf 01-01-2020.

Amsterdam, 01-01-2020

HeartConnection Nederland®

 

12.10 Externe onafhankelijke klachtenbehandelaar – Ad van Susteren

Ad is ruim 40 jaar werkzaam geweest bij diverse onderdelen van de Nederlandse Politie, overheid, diverse bedrijven en organisaties.

Hij heeft door zijn ervaring expertise opgebouwd in diverse aspecten van het politiewerk, overheid, organisaties en bedrijfsleven waaronder politiewerk, communicatie, organisatieadvieswerk, interim hoofd personeel en organisatie, trainer, adviseur, coaching, intervisie, supervisie, scholingsdeskundige, klachtonderzoeker en lid van klachtencommissies.

Om zijn werk nog beter te kunnen doen heeft hij een opleiding tot mediator, coaching en counseling gevolgd.

In zijn functie als klachtonderzoeker probeerde Ad van Susteren zoveel mogelijk het vertrouwen tussen de organisatie en de klagers te herstellen en samen met hen tot een oplossing te komen.

Het e-mailadres is vansusterenad@gmail.com

Artikel 13: Doorstroming studiejaar opleiding HeartConnection

13.1 Voor elk jaar geldt een aanwezigheid van 90% om door te stromen naar het volgende opleidingsjaar.

13.2 Mocht student andere visie(s) dan HeartConnection toepassen tijdens de opleiding en deze toepassen tijdens de HeartConnection oefeningen binnen en buiten de opleidingsdagen kan in overleg de doorstroom naar het volgende opleidingsjaar stoppen of in overleg het betreffende jaar opnieuw volgen.

13.3 Mocht er onvoldoende motivatie, inzicht en/of de ruimste vorm van benadering niet stromen binnen opleiding HeartConnection zal doorstroming naar het volgende opleidingsjaar stoppen.

Artikel 14: Diploma HeartConnection Practitioner

We willen als organisatie kwaliteit leveren.

14.1 Vereisten voor diploma is  het succesvol afronden van je project / scriptie in het derde jaar.

14.2 Minimaal 90% aanwezigheid op de opleidingsdagen van het derde jaar.

14.3 Je kunt een goede VVL ontvangen, geven en begeleiden.

14.4 Alle facetten van Levensblauwdruk kun je uitwerken en met elkaar combineren.

14.5 Je kunt klanten begeleiden met de 10 basisprincipes, stappenplannen, huiswerk, opdrachten, Lemniscaat uitwerking.

14.6 Je maakt gebruik van Levensverhalen A-Z en kunt de klacht, ziekte van je klant uitleggen aan de hand van de tweefasigheid.

14.7 Je bent gemotiveerd om aan jezelf te werken, HeartConnection is een Way of Life, en regelmatig beantwoord je de vragen in onze community HeartConnection Way of Life om samen het leven te bestuderen.

14.8 We ondersteunen elkaar, dit is geven en nemen, dit vindt altijd haar balans.

Mocht student niet aan deze voorwaardes voldoen ontvangt student geen diploma. Student ontvangt certificaat van deelname mits student minimaal 90% aanwezig is geweest.

Artikel 15: Disclaimer

 1. 13.1 Alle activiteiten die door HeartConnection Nederland® worden georganiseerd zijn geen vervanging voor een medisch advies en/of een medische behandeling. Het is belangrijk dat de klant medische behandelingen voortzet en dat de klant medicatie geadviseerd door zijn arts of therapeut blijft gebruiken.