icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-whatsapp

Algemene voorwaarden
HeartConnection Nederland®

Definities

Onder klant wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een ieder die een dienst afneemt van HeartConnection Nederland®.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten –met inbegrip van de totstandkoming daarvan – waarbij HeartConnection Nederland® optreedt als opdrachtnemer dan wel als consulent. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van HeartConnection Nederland® worden overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

Op alle overeenkomsten – met inbegrip van de totstandkoming daarvan – waarin HeartConnection Nederland® optreedt als opdrachtnemer dan wel als consulent is het Nederlandse recht van toepassing.

Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.


Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst tussen de klant en HeartConnection Nederland® komt niet eerder tot stand dan wanneer de klant heeft kennisgenomen van de disclaimer en dealgemene voorwaarden.


Artikel 3: Wijzigingen in de opdracht/dienst

3.1 Indien op verzoek van de klant wijzigingen in de opdracht/dienst worden aangebracht worden de daaruit voortvloeiende kosten als aanvulling op de oorspronkelijke overeengekomen vergoeding aan de klant in rekening gebracht. HeartConnection Nederland® is in het voorkomende geval niet gebonden aan de oorspronkelijk overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht moest worden uitgevoerd.
3.2  Bij afmelding door de klant tot 14 dagen voor aanvang van een Eendaagse en Trainingen volgt restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag met inhouding van €25,- administratiekosten. Voor HeartConnection Opleiding geldt: zie lid 3.4.a-c. Diensten op locatie zie lid 11.
3.3 Bij afmelding door de klant van een lezing is geen restitutie van het factuurbedrag mogelijk, het deelnamebewijs is wel overdraagbaar.  

3.4.a  Bij afmelding door de klant van de HeartConnection Opleiding tot twee maanden voor aanvang is de klant 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
3.4.b. Bij afmelding van de HeartConnection Opleiding tussen twee maanden en één maand voor aanvang is de klant 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
3.4.c. Bij afmelding van de HeartConnection Opleiding minder dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de klant de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

3.5 Gemiste dagen kunnen in overleg worden ingehaald op een ander moment. HeartConnection Nederland® geeft geen restitutie voor gemiste dagen.

3.6 HeartConnection Nederland® / Marjolein van der Meulen heeft te allen tijde het recht om bij onwenselijk gedrag, kwaad spreken, grote mond, weigeren van de opdrachten, enzovoort de klant direct te royeren zonder restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag.

 
Artikel 4: Auteursrecht

4.1  Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die HeartConnection Nederland® bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, voltooide schriftelijke presentaties en hand-outskomen toe aan HeartConnection Nederland®, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. 
4.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HeartConnection Nederland® is het opdrachtgever/klant niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.


Artikel 5: Geheimhouding

5.1 De klant en HeartConnection Nederland® zijn verplicht alle over en weer verschafte kennis en informatie geheim te houden. 
5.2 Opdrachtnemer is bevoegd om ervaringsverhalen van klanten anoniem (met wijziging naam) op de website en op social media van HeartConnection Nederland® te plaatsen. Indien de klant dit niet wenst moet hij/zij dit van tevoren schriftelijk bekend maken.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 HeartConnection Nederland® is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook – al dan niet veroorzaakt door derden – die de klant lijdt.
6.2 De klant vrijwaart HeartConnection Nederland® tegen elke aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook.


Artikel 7: Betaling

7.1 De klant betaalt de training, opleiding. eendaagse en/of lezing direct via iDEAL en hiermee is de inschrijving definitief. De factuur, op naam van de klant en met vermelding van de betaalde training, workshop en/of lezing, vormt tevens het deelnamebewijs. 


Artikel 8: Rechts- en forumkeuze

8.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.
8.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting


Artikel 9: Overmacht

9.1 Storingen bij HeartConnection Nederland® ten gevolge van overmacht (als hoedanig onder ander zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of ander middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan HeartConnection Nederland® van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schades en interest kan doen gelden. 
9.2 In het geval HeartConnection Nederland ® wegens overmacht een training, eendaagse of lezing annuleert, ontvangt de deelnemer het factuurbedrag terug.


Artikel 10: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

10.1 HeartConnection Nederland® behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
10.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website van HeartConnection Nederland® of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
10.3 Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


Artikel 11: Diensten op locatie 

Indien HeartConnection Nederland® dienst op locatie inclusief overnachting aan de klant verstrekt en HeartConnection Nederland® voor rekening en risico van de klant een verblijf nabij of op locatie van de training boekt (hierna: ‘Dienst op Locatie overeenkomst’) geldt het volgende.


11.1  HeartConnection Nederland® stelt aan het sluiten van Dienst op Locatie overeenkomst voor de klant de voorwaarde dat de klant een geldige reisverzekering, zorgverzekering en WA-verzekering afsluit en kan tevens het bewijs van zo’n verzekering opvragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.

Uiterlijk bij de totstandkoming van de Dienst op Locatie overeenkomst zal HeartConnection Nederland® algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie aan de klant verstrekken betreffende: paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. HeartConnection Nederland® probeert hierbij zo volledig mogelijk te zijn, echter kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de door haar verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. 

De klant is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige (aanvullende) informatie in te winnen en dient tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. 

11.2 Heartconnection Nederland® draagt ten aanzien van de Dienst op Locatie overeenkomst geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie zoals verstrekt in de vorm van  foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
11.3 De klant betaalt de kosten van het verblijf (hierna: ‘Verblijfskosten). Na ontvangst van de Verblijfskosten door HeartConnection Nederland® is de dienst inclusief verblijf definitief. De klant kan de ‘Dienst op Locatie overeenkomst’ niet meer annuleren. De Verblijfskosten worden niet gerestitueerd.
11.4 Bij alle calamiteiten, zoals stroomuitval, brand, noodweer, , natuurrampen, auto- of vliegtuigongeluk of andere rampen, draagt HeartConnection Nederland® geen verantwoordelijkheid voor de geleden schade. De Verblijfskosten worden niet gerestitueerd.
11.5 De klant reist volledig op eigen risico. HeartConnection Nederland® draagt geen verantwoordelijkheid voor geleden schade, diefstaf, ongelukken, ziekte en overige ongelukkige omstandigheden.
11.6 De klant verstrekt ten behoeve van de Dienst op Locatie overeenkomst schriftelijk de volgende informatie aan HeartConnection Nederland® :volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, paspoortnummer, email en kopie paspoort. De klant is verantwoordelijk voor een geldig paspoort. Indien de door de klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is waardoor schade ontstaat, wordt deze niet vergoed en worden de Verblijfskosten niet gerestitueerd. Dit geldt ook in geval van een ongeldig paspoort/identiteitsbewijs/visum.
11.7 HeartConnection Nederland® heeft het recht om haar Dienst op Locatieprogramma te allen tijde te wijzigen, inclusief vliegtuigmaatschappij, -vluchten en -tijden.
11.8 HeartConnection Nederland® houdt zich het recht voor om conform haar voorwaarden prijswijzigingen toe te passen in geval er na betaling van de Verblijfskosten door de klant tarieven, valuta of belastingen wijzigen.

11.9 HeartConnection Nederland® / Marjolein van der Meulen heeft te allen tijde het recht om bij onwenselijk gedrag, kwaad spreken, grote mond, weigeren van de opdrachten, enzovoort de klant direct te royeren zonder restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag. Alle kosten als gevolg van directe royering is voor eigen rekening van de klant. 


Artikel 12 Disclaimer

12.1 Alle activiteiten van HeartConnection Nederland® zijn geen vervanging voor een medisch advies en/of een medische behandeling. Het is belangrijk dat de klant medische behandelingen voortzet en dat de klant medicatie geadviseerd door zijn arts of therapeut blijft gebruiken.

 

Referentie Somer en Roos-Marijn trainingen HeartConnection Nederland®
"We vonden Toscane en Marokko Reis heel gezellig en heel leuk met iedereen."
Somer en Roos-Marijn
Referentie Christel trainingen HeartConnection Nederland®
"Eindelijk na vele zoektochten krijg ik inzicht in hoe alles op mij zijn werking heeft. Hierdoor overzie ik situaties in mijn leven. In de groep mag en kan ik eindelijk mezelf zijn en daardoor mijn kwetsbaarheden laten zien. "
Christel Jans
Referentie vader en dochter trainingen HeartConnection Nederland®
"HeartConnection leert je de kern te bereiken en dit is goud waard. Madelief: Ik kan mijn nek na zes jaar weer bewegen, nadat ik samen met Marjolein (20 minuten) aan mijn overtuiging 'Ik ben te dik' heb gewerkt!"
Vader Johan en dochter Madelief
Referentie Gabi trainingen HeartConnection Nederland®
"HeartConnection voelt voor mij als verbindend en verhelderend. Mijn grootste inzicht is dat alles ver terug gaat in de generaties en dit heeft een enorme impact op mijn huidige leven."
Gabi Schmitter
Referentie Arwa trainingen HeartConnection Nederland®
"HeartConnection is vertrouwen, kennis en ervaring. Ik heb alle antwoorden voor mijn klachten, MS en myocarditis, ontvangen. Het is een warm bad, vertrouwd, helende energie die mij doet opleven om dieper in mijzelf te komen."
Arwa Meijer
Referentie Geertje trainingen HeartConnection Nederland®
"HeartConnection geeft mij veel AHA-momenten. Onze pijnen, frustraties en angsten durven VOELEN en er doorheen durven gaan, door ze te verbinden, te versmelten en los te laten. Zo kom ik bij mijn ware zelf."
Geertje Baltussen
Referentie Alexia trainingen HeartConnection Nederland®
"HeartConnection is de weg terug naar mijn basis, naar mijn gevoel, waar ik altijd op kan vertrouwen. Het besef dat alle antwoorden inderdaad al in mijzelf aanwezig zijn en met wat oefening er snel uitkomen. HeartConnection Toscane en Marokko Reis overtrof alle verwachtingen die ik had, deze week voelde als een enorm mooi cadeau aan mijzelf."
Alexia Tichelman
Referentie Maartje trainingen HeartConnection Nederland®
"HeartConnection geeft mij vele inzichten. Ik ben verrast door de acteurs in mijn leven, zij geven mij de uitdaging om te oefenen in neutraliteit. Elke situatie geeft mij de kans om te verbinden, smelten en los te laten. Dit gaat steeds sneller."
Maartje de la Brassine
Referentie Charlotte en Lavineke trainingen HeartConnection Nederland®
"HeartConnection is een fantastische ervaring, zo bijzonder dat je kunt genezen van klachten. We hebben veel getransformeerd. Lavineke: Na HC is er veel veranderd. Ik kies nu voor mijzelf en ik neem leiding over mijn eigen leven. "
Charlotte van der Poll en Lavineke van der Meulen
Referentie Simone trainingen HeartConnection Nederland®
"HeartConnection is een geweldige belevenis. De eenvoud die je aangedragen krijgt waarmee je conflicten kunt oplossen die gezondheid geven. Ik heb veel kennis vergaard in mijn leven, maar dit is van hele andere orde. Zo eenvoudig als je het geloofd."
Simone Nieuwenhuis
Referentie Astrid trainingen HeartConnection Nederland®
"HeartConnection is een verrijking aan wijsheid, het geeft mij rust, inzichten en vertrouwen in mijn leven! Toscane en Marokko Reis was op een super locatie en we bleven een hele week in een warme liefdevolle energie."
Astrid van der Linden
Referentie Birgitte trainingen HeartConnection Nederland®
"Ik heb eerlijke vredigheid ontdekt en dit geef ik door in mijn praktijk. De groep is heel bijzonder. Het programma "pleasen" dat ik leefde, hier heb ik inzicht in gekregen, waardoor mijn leven nu anders is. "
Birgitte van Groeningen
Referentie Marlies HeartConenction Nederland®
"HeartConnection is de natuurlijke weg naar een gezond leven. Door de fascinerende werking van mijn lichaam te hebben kunnen doorgronden, heb ik geen angst meer voor een eventuele kankerdiagnose. Al mijn klachten waren aan elkaar gelinkt en aan mijn voorouders én dat ik met een kort gesprek met iemand zoveel inzicht in mijn situatie heb gekregen. HC is een onvergetelijke reis naar binnen."
Marlies Dissevelt
Referentie Angelique trainingen HeartConnection Nederland®
"HeartConnection is een liefdevolle familie, veilig nest en verhelderend. HC geeft mij rust, begrip in mijn lichaam en geest. Ik heb mijn vertrouwen terug."
Angelique Rigterink
Referentie Ria trainingen HeartConnection Nederland®
"Toscane en Marokko Reis was een onbeschrijflijk mooie, leerzame, harmonieuze, liefdevolle onvergetelijke week. Ik heb meer eigenwaarde en lef gekregen om trouw aan mezelf te zijn. Verbinden, versmelten en loslaten hier ben ik heel blij mee. Leven vanuit mijn gevoel is HeartConnection."
Ria Vennik
Referentie Lyda HeartConnection Nederland®
"HeartConnection is bewust worden van de gebeurtenissen in mijn lichaam, geest en dit in samenwerking oplossen. Dit geeft mij ruimte, ik ben positiever en ik voel mij veel prettiger. "
Lyda Prins
Referentie Paul trainingen HeartConnection Nederland®
"HeartConnection geeft mij snelle verheldering door inzicht. In de sfeervolle groep zijn de verhalen en ervaringen van anderen heel herkenbaar. De nieuwe levensfilosofie van HC pas ik toe in het begeleiden van jongeren."
Paul Rötsche

Volg ons